بازدید آقای تاریخی دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی از مجموعه شهید چمران

                   بازدید آقای حسین تاریخی دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی از مجموعه شهید چمران  

 

جناب آقای حسین تاریخی دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی به اتفاق هیئت همراه در معیت مدیریت گردشگری هلدینگ سیاحتی از  فضاهای موجود در مجموعه شهید چمران جهت اجرای رویدادهای اشتراکی برای استفاده دانش آموزان بازدید نمودند .

در این بازدید که بیش از 3 ساعت بطول انجامید

 مدیر عامل مجموعه شهید چمران ضمن معرفی ظرفیت های موجود ، راهکارهای همکاری دو جانبه را عنوان نمودند و ارائه خدمات به گروهای دانش آموزی را از اولویت های این مجموعه خانواده محور برشمردند .