اهتزاز پرچم آغاز فصل جدید ارائه خدمات مجموعه در سواحل نیلگون خلیج فارس

اهتزاز پرچم آغاز فصل جدید ارائه خدمات مجموعه در سواحل نیلگون خلیج فارس

اهتزاز پرچم آغاز فصل جدید ارائه خدمات ورزشی و تفریحی ویژه آحاد مردم با محوریت : افراد کم توان جسمی و دهک های کم درآمد در مجموعه شهید چمران . در عمق ۲۷ متری و سواحل نیلگون آبهای خلیج فارس توسط گروه آموزش غواصی مجموعه شهید چمران .