میزبانی مجموعه شهید چمران در برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری


میزبانی مجموعه شهید چمران در برگزاری با شکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

با توجه به مذاکرات به عمل آمده فیمابین این شرکت و فرماندار شمیرانات . مجموعه شهید چمران محل صندوق شماره : ۴۶ اخذ رای در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری قرار گرفت .
در این راستا با توجه به تمهیدات اتخاذ شده از طرف مدیریت این مجموعه و به منظور افزایش میزان مشارکت مردم منطقه یک تهران و تسهیل در امر اخذ آرای مشتریان این مجموعه . روز گذشته شاهد حضور جمع کثیری از مردم منطقه در مجموعه شهید چمران جهت شرکت در انتخابات مورد اشاره بودیم که این مهم علاوه بر اینکه موجبات ایجاد بستری مناسب جهت حضور حداکثری مردم در سرنوشت ایران اسلامی را مهیا نمود . زمینه شناخت بیشتر فصل جدید ارائه خدمات نوین فرهنگی ورزشی در مجموعه شهید چمران را نیز به همراه داشت .