سالن فوتسال

 

  • این سالن بصورت سانسی در اختیار تیم های ورزشی ، سازمانها و ارگانها قرار میگیرد

  • ساعت کار 6 صبح الی 12 شب