اعضای هیئت مدیره

 

  سید محمد جواد حسینی ( مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره )       

  حسن فخرایی               ( رئیس هیئت مدیره )

  اعظم محمد زاده         ( عضو هیئت مدیره )

  سید فرهاد حیدری        ( عضو هیئت مدیره )

  سید حسن میر یحیایی  ( عضو هیئت مدیره )