اعضای هیئت مدیره

 

  علیرضا انجلاس           ( مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره )

  حسن فخرایی             ( رئیس هیئت مدیره )

  اعظم محمد زاده        ( عضو هیئت مدیره )

  سید فرهاد حیدری       ( عضو هیئت مدیره )

  سید حسن میر یحیایی ( عضو هیئت مدیره )