قابل توجه مدیران موفق

ارگانها . سازمانها و شرکتها میتوانند به منظور استفاده پرسنل خود از خدمات مجموعه شهید چمران با تسهیلات ویژه قرارداد همکاری تنظیم نمایند